Losowe zdjęcia:
    II D OLYMPUS DIGITAL CAMERA 30a DSC_1826 20181120_093754 20190306_114542 87796690_1807184789417603_4109926622985977856_o slo_w_twarz01
    Promo Video:
Posłuchaj PROMO AUDIO
Informacja dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty.
27.03.2020 2:31
Uprzejmie informujemy, że w przyszłym tygodniu uczniowie klasy 8 będą mieli kolejną możliwość sprawdzenia się przed zbliżającym się egzaminem ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.
 
Próbny egzamin odbędzie się w następujących terminach:
  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne
Szczegóły dotyczące próbnego egzaminu zostały wysłane wszystkim zainteresowanych poprzez dziennik  elektroniczny. Prosimy się z nimi zapoznać.
 
Ósmoklasisto! Zostań w domu, rozwiąż test, prześlij rozwiązania i sprawdź się!
Szanowni Rodzice /Opiekunowie/Uczniowie ZS 3 w Rybniku
24.03.2020 11:26

 

W dniu 20 marca 2020 r.  ukazały się nowe regulacje prawne wydane przez Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i  placówek oświatowych oraz  organizacji nauczania zdalnego. Zgodnie z zapisami tych aktów prawnych, od dnia 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

 

Poniżej linki do rozporządzeń i praktycznych porad jak organizować kształcenie na odległość:

 

 

W związku z powyższym, jesteśmy zobowiązani do objęcia swoimi działaniami WSZYSTKICH uczniów naszej szkoły. Wobec tego, zobowiązałem wszystkich wychowawców do sprawdzenia i przekazania dyrekcji szkoły informacji zwrotnej czy wszyscy uczniowie mają dostęp do e-dziennika. Bardzo proszę o pilne przesłanie informacji zwrotnych wychowawcom lub (w przypadku jakichkolwiek problemów w tej materii) bezpośrednio do dyrekcji (dyrekcja@zs3.rybnik.pl).

 

Nadal pozostajemy przy podstawowej dotychczas formie przekazywania informacji dla uczniów przez dziennik elektroniczny „Vulcan”. W zakładce „zadania domowe” będą umieszczane ogólne założenia dotyczące realizacji danych zajęć w kolejnych dniach. Treści programowe, załączniki, karty pracy itp. będzie można również przekazywać inną, wybraną przez nauczyciela metodą. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za zorganizowanie pracy z uczniem, informując go o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac oraz zasadach oceniania). Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 

Będziemy kontrolować systematyczne logowanie się uczniów do dziennika elektronicznego, ponieważ będzie to dla nas informacja, że uczeń podejmuje aktywności określone przez nauczyciela.

 

W związku z licznymi sygnałami od rodziców, zobowiązałem nauczycieli do wyważonych działań w ramach zdalnego nauczania. Zakres przekazywanych treści i zadawanych zadań musi być dostosowany zarówno do możliwości psychofizycznych ucznia jak i warunków technicznych i logistycznych, w jakich funkcjonują oni w miejscach pobytu.

 

Wiele jednak zależy od postawy uczniów: systematyczności, obowiązkowości i właściwego  podejścia do nowej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Brak któregokolwiek z tych elementów będzie skutkował trudnościami w terminowym zrealizowaniu wszystkich zleconych przez nauczycieli zadań.

 

Jestem świadomy, że część Rodziców zmuszona zostanie do poświęcenia większej ilości czasu niż dotychczas, na pracę ze swoimi dziećmi. Szczególnie trudne wyzwanie czeka rodziców uczniów młodszych, którym trzeba będzie dodatkowo pomóc w posługiwaniu się technologią komputerową. Musimy zdawać sobie sprawę, że wszyscy znaleźliśmy się w trudnej, całkiem nowej dla nas rzeczywistości. Z pewnością nie unikniemy pomyłek i czasami będziemy działać metodą prób i błędów. Dlatego z każdej strony konieczna jest wyrozumiałość, cierpliwość i właściwy kontakt – o co wszystkich bardzo proszę.

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN, od 25.03.2020 r. istnieje możliwość oceniania uczniów za pracę zdalną. Jest to szczególnie ważne w klasach maturalnych, ponieważ zgodnie z harmonogramem oceniania w ZS3,  31 marca mija termin wystawienia propozycji ocen końcoworocznych w tych klasach.

 

W/w wytyczne zobowiązują również do realizacji kształcenia specjalnego oraz innych zajęć dodatkowych tzn.:  nauczań indywidualnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć kk, fakultetów, itd.

 

Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz informacji przesyłanych przez dziennik elektroniczny, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna i mogą następować korekty.

 

W razie potrzeby czynny jest również sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3

Paweł Kaszyca

Szanowni Rodzice i Uczniowie ZS3 w Rybniku.
16.03.2020 12:27

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu placówek oświatowych wszyscy nauczyciele zostali zobowiązani do przygotowywania i przesyłania treści programowych/zadań dla uczniów w formie elektronicznej.

 

Materiały będą przekazywane przez dziennik elektroniczny. Wszystkie wpisy będą dokonywane w zakładce „Zadania domowe”. Uczniów zobowiązuję do zapoznawania się z zamieszczonymi informacjami w dzienniku elektronicznym oraz realizacji zadań zleconych przez nauczycieli. Proszę Rodziców o kontrolowanie tego procesu oraz o regularne sprawdzanie informacji publikowanych w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele nie wykluczają również postawienia ocen z przerobionego samodzielnie materiału, czy to po powrocie do szkoły czy w formie testów online lub w innej formie.

 

Ponadto bardzo proszę również o bieżące dyscyplinowanie swoich dzieci, aby w czasie zawieszenia zajęć szkolnych nie opuszczały miejsca zamieszkania bez ważnego powodu.

 

Rodzice lub uczniowie, którzy nie posiadają jeszcze konta na dzienniku elektronicznym proszeni są o przesłanie na adres: agnieszka.miera@zs3.rybnik.pl swojego adresu email razem ze swoim imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczeń uczęszcza. Takie konto zostanie utworzone.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
Paweł Kaszyca

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE UCZNIÓW ZS 3 W RYBNIKU
12.03.2020 12:45

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu placówek oświatowych informuję, że: …

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO KLASY 1 !
12.03.2020 12:43

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.

 

Prosimy o wstrzymanie się z dostarczaniem dokumentów naborowych do sekretariatów szkół.

 

Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół.

12.03.2020 12:40
UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE UCZNIÓW ZS 3 W RYBNIKU
11.03.2020 12:59

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu placówek oświatowych informuję, że:

  • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone na okres od 12.03 do 25.03.2020 r.
  • w dniach 12-13.03.2020 na terenie szkoły będą jedynie prowadzone zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej.

Podczas w/w przerwy w zajęciach szkolnych uczniowie nie powinni opuszczać swojego miejsca zamieszkania! Dni tych nie należy traktować jako dodatkowe ferie lub dni wolne.

 

Informuję również rodziców, którzy będą się ubiegać o zasiłek opiekuńczy  (14 dni) nad dziećmi do lat 8, że odpowiednie formularze są dostępne na stronie:

 

 https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy

 

 

W okresie 12.03.-25.03.2020 r. sekretariat szkoły będzie pełnił dyżur w godzinach 8.00-15.00.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku

                                                                   Paweł Kaszyca

 

Rekrutacja do klasy 1 sportowej interdyscyplinarnej nadal trwa!
10.03.2020 12:23

Przypominamy, że postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do naszej klasy sportowej kończy się 13 marca.

 

Uwaga!
W związku z przeprowadzaną dezynfekcją w kilku szkołach podstawowych proszę o niedostarczanie dokumentów naborowych do sekretariatów szkół do dnia 13 marca br. Podania do klasy sportowej będzie można dostarczyć jeszcze 16 marca.

 

Czekamy na wszystkich siedmiolatków, którzy chcą się uczyć i trenować w SP31.

 

PLAKAT_SP31

Wersja językowa strony: