Losowe zdjęcia:
    14 DSC_0431 IMG_4738 DSC_0750 IMG_0963 25 59022788_1516276095175142_1339344169247703040_n 3
    Promo Video:
Posłuchaj PROMO AUDIO
Szanowni Rodzice /Opiekunowie/Uczniowie ZS 3 w Rybniku
24.03.2020 11:26

 

W dniu 20 marca 2020 r.  ukazały się nowe regulacje prawne wydane przez Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i  placówek oświatowych oraz  organizacji nauczania zdalnego. Zgodnie z zapisami tych aktów prawnych, od dnia 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

 

Poniżej linki do rozporządzeń i praktycznych porad jak organizować kształcenie na odległość:

 

 

W związku z powyższym, jesteśmy zobowiązani do objęcia swoimi działaniami WSZYSTKICH uczniów naszej szkoły. Wobec tego, zobowiązałem wszystkich wychowawców do sprawdzenia i przekazania dyrekcji szkoły informacji zwrotnej czy wszyscy uczniowie mają dostęp do e-dziennika. Bardzo proszę o pilne przesłanie informacji zwrotnych wychowawcom lub (w przypadku jakichkolwiek problemów w tej materii) bezpośrednio do dyrekcji (dyrekcja@zs3.rybnik.pl).

 

Nadal pozostajemy przy podstawowej dotychczas formie przekazywania informacji dla uczniów przez dziennik elektroniczny „Vulcan”. W zakładce „zadania domowe” będą umieszczane ogólne założenia dotyczące realizacji danych zajęć w kolejnych dniach. Treści programowe, załączniki, karty pracy itp. będzie można również przekazywać inną, wybraną przez nauczyciela metodą. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za zorganizowanie pracy z uczniem, informując go o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac oraz zasadach oceniania). Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 

Będziemy kontrolować systematyczne logowanie się uczniów do dziennika elektronicznego, ponieważ będzie to dla nas informacja, że uczeń podejmuje aktywności określone przez nauczyciela.

 

W związku z licznymi sygnałami od rodziców, zobowiązałem nauczycieli do wyważonych działań w ramach zdalnego nauczania. Zakres przekazywanych treści i zadawanych zadań musi być dostosowany zarówno do możliwości psychofizycznych ucznia jak i warunków technicznych i logistycznych, w jakich funkcjonują oni w miejscach pobytu.

 

Wiele jednak zależy od postawy uczniów: systematyczności, obowiązkowości i właściwego  podejścia do nowej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Brak któregokolwiek z tych elementów będzie skutkował trudnościami w terminowym zrealizowaniu wszystkich zleconych przez nauczycieli zadań.

 

Jestem świadomy, że część Rodziców zmuszona zostanie do poświęcenia większej ilości czasu niż dotychczas, na pracę ze swoimi dziećmi. Szczególnie trudne wyzwanie czeka rodziców uczniów młodszych, którym trzeba będzie dodatkowo pomóc w posługiwaniu się technologią komputerową. Musimy zdawać sobie sprawę, że wszyscy znaleźliśmy się w trudnej, całkiem nowej dla nas rzeczywistości. Z pewnością nie unikniemy pomyłek i czasami będziemy działać metodą prób i błędów. Dlatego z każdej strony konieczna jest wyrozumiałość, cierpliwość i właściwy kontakt – o co wszystkich bardzo proszę.

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN, od 25.03.2020 r. istnieje możliwość oceniania uczniów za pracę zdalną. Jest to szczególnie ważne w klasach maturalnych, ponieważ zgodnie z harmonogramem oceniania w ZS3,  31 marca mija termin wystawienia propozycji ocen końcoworocznych w tych klasach.

 

W/w wytyczne zobowiązują również do realizacji kształcenia specjalnego oraz innych zajęć dodatkowych tzn.:  nauczań indywidualnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć kk, fakultetów, itd.

 

Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz informacji przesyłanych przez dziennik elektroniczny, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna i mogą następować korekty.

 

W razie potrzeby czynny jest również sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3

Paweł Kaszyca

Wersja językowa strony: