Losowe zdjęcia:
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20171107_095550 12 8 25 1 289333317_373446378006831_1220628118400945029_n Dz_JO_02
  https://www.facebook.com/MRMRybnika
  mrm
Posłuchaj PROMO AUDIO
Klasy integracyjne

KLASY INTEGRACYJNE

Idea integracji polega na włączaniu do ogólnych klas, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Takimi uczniami są uczniowie niepełnosprawni, jak i uczniowie którzy potrzebują szczególnej opieki ze względów zdrowotnych.

Na czym polega integracja w szkole:

 • klasy integracyjne to klasy liczące do 20 uczniów;
 • do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (3-5 osób z niepełnosprawnością) wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • w każdej klasie integracyjnej oprócz nauczyciela prowadzącego przedmiot, pracuje również nauczyciel wspomagający wspierający proces edukacji.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się Zespół, który opracowuje Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła organizuje specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, w ramach których uczniowie usprawniają zaburzone funkcje, rozwijają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także uczą się aktywnego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i społecznym.

Nauczyciele dostosowują metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, przez co indywidualizują proces kształcenia i wychowania. Dbają o kształtowanie postawy tolerancji, empatii i życzliwości wobec osób niepełnosprawnych.

Zalety integracji:

 • formuje osobowość ucznia pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego;
 • rozwija umiejętności radzenia sobie z trudnościami i ograniczeniami;
 • uczniowie z niepełnosprawnościami funkcjonują wśród osób zdrowych i dzięki temu kształtują prawidłowy obraz własnej osoby;
 • kształtuje postawy wobec trudnych sytuacji życiowych;
 • uczy wiary we własne możliwości i pokonuje nieśmiałość.

FORMY POMOCY

W naszej szkole prowadzone są różne oddziaływania terapeutyczne dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • Terapia pedagogiczna – oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Terapia prowadzona jest w formie grupowej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 • Rewalidacja – podejmowanie działań, których celem jest przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu (również intelektualnie) możliwie pełnej sprawności. Jest to proces terapeutyczny, edukacyjny i wychowawczy. Terapia koncentruje się na usprawnianiu zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Rewalidacja realizowana jest formie indywidualnych zajęć uczeń – terapeuta, w ramach których prowadzona jest terapia:
 1. surdopedagogiczna (niesłyszący lub słabosłyszący);
 2. terapeutyczna (niepełnosprawni ruchowo);
 3. oligofrenopedagogiczna (niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim).
 • Terapia EEG Biofeedback – czynność bioelektryczną wytwarzaną przez mózg, wykorzystuje się do monitorowania i trenowania. Podstawą terapii jest wykorzystywanie „giętkości mózgu”. Jest to również metoda, polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach fizjologicznych jego organizmu.
 • Terapia integracji sensoryczno-motorycznej (SI) – w trakcie terapii nie uczy się ucznia określonych umiejętności, lecz koncentruje na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. W trakcie zajęć terapeuta stymuluje zmysły ucznia oraz usprawnia motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Terapia behawioralna – jest jedną z głównych metod leczenia osób autystycznych
  w tym z zespołem Aspergera. Jej celem jest przede wszystkim nauczenie ucznia komunikacji, samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i możliwie łatwego przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone sale do zajęć specjalistycznych:

 • sala (SI);
 • sale do zajęć rewalidacyjnych;
 • sale do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 • gabinet biofeedback;

KADRA TERAPEUTYCZNA

 • Widawski Dariusz – wicedyrektor, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego;
 • Basista-Król Monika – oligofrenopedagog, pedagog terapeutyczny, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel języka niemieckiego;
 • Cichecka-Meisner Michalina – oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego;
 • Dąb Alina – surdopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel chemii
  i przyrody;
 • Gruchacz Radosław – oligofrenopedagog, nauczyciel geografii, terapeuta biofeedback;
 • Lewosz Karolina – oligofrenopedagog, nauczyciel plastyki;
 • Matuszewska Marta – oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda;
 • Moskal Lidia – oligofrenopedagog, nauczyciel języka francuskiego;
 • Pluta Jagoda – pedagog terapeutyczny, oligofrenopedagog;
 • Pogodzińska Nadia – pedagog szkolny, pedagog terapeutyczny, oligofrenopedagog, terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej, wczesne
  i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera;
 • Rusnarczyk Anna – pedagog szkolny, oligofrenopedagog, terapeuta biofeedback, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu;
 • Sobik Natalia – oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego;
 • Wawrzyńczyk Ewelina – oligofrenopedagog, terapeuta
  z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensoryczno-motorycznej (SI);
 • Wużyńska-Tkocz Magdalena – oligofrenopedagog, nauczyciel historii
  i wiedzy o społeczeństwie, terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej.

AKTY PRAWNE

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2020 poz. 1309);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015
  r., poz. 843 z późn. zm.).

 

Wersja językowa strony:

Skip to content