Losowe zdjęcia:
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20171107_095550 12 8 25 1 289333317_373446378006831_1220628118400945029_n Dz_JO_02
  https://www.facebook.com/MRMRybnika
  mrm
Posłuchaj PROMO AUDIO
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zs3.rybnik.pl/www/

Data publikacji strony internetowej: 02.10.2017 roku

Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2020 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.
 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele i nagłówki zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać alternatywnych opisów.

Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych podmiotu publicznego.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie sporządzono dnia 12.10.2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ocenę dostępności cyfrowej dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu walidatora dostępności stron, który dostępny jest pod adresem: https://validator.utilitia.pl. Na dzień sporządzenia oświadczenia uzyskano wynik 7,5 punktów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Poralla-Bajor, adres poczty elektronicznej sekretariat@zs3.rybnik.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 42 27 081. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku składa się poszczególnych segmentów tworzących nieregularną bryłę. Segmenty podstawowe usytuowane osią długą na kierunek północ-południe. Do szkoły można dotrzeć na trzy sposoby.  Pierwszy to prowadzący od ul. Budowlanych do wejścia głównego z czterema schodami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych.  Kolejne to wejście „boczne”  od ul. Orzepowickiej  z sześcioma schodami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Po prawej stronie drzwi wejściowych „bocznych” do budynku na wysokości 1,40 m znajduje się oznaczony dzwonek, który przywołuje pracownika obsługi. Niedaleko wejścia znajdują się  specjalnie oznaczone dla  osób niepełnosprawnych dwa miejsca parkingowe.   Trzecim  sposobem dotarcia do placówki jest wejście z sześcioma schodami obok wiaty rowerowej.  W budynku nie ma windy (bariera pionowa), ale w szkole znajduje się mobilny  schodołaz  oraz platforma przyschodową w auli w szklonej. Nie istnieje także rozkład pomieszczeń budynku dostępny w sposób dotykowy i głosowy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. W tych przypadkach alternatywą jest osobista pomoc pracownika obsługi Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku, który znajduje się zaraz przy wejściu głównym na portierni. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Wersja językowa strony:

Skip to content